Sarah-Ji Photography | Fermentation Fest Sat. 10.05.2013